Ansökan

När ansöker man?

Ansökningsperioder:
1 december – 31 januari
10 augusti - 15 september

Hur ansöker man?

Ansökan sker elektroniskt via Ansökningsportalen

Vilken tid ska ansökan vara inskickad?

Senast 23:59 på ansökningsdagen.

Varför kan jag inte välja alla anslagsformer?

Det går enbart att se de anslagsformer som är aktuella för ansökningsperioden samt de man är behörig att söka.

Vem kan söka?

Disputerade forskare med undantag för Hedeliusstipendier som kan sökas av doktorander. 
Wallanderstipendier kan inte sökas utan kandidater nomineras av prefekter.
Browaldhstipendier kan enbart sökas av prefekt eller motsvarande.

Kan ansökan vara på engelska?

Ja, men sammanfattningen ska vara på svenska.

Kan man ansöka om lönefinansiering?

Nej.

Kan huvudsökanden tillhöra en utländsk institution?

Huvudsökanden ska vara baserad i Sverige då forskningen utförs.

Hur ändrar jag adress och lärosäte?

Varför går det inte att skicka in ansökan?

Obligatoriska uppgifter saknas.

Hur vet man att stiftelsen mottagit ansökan?

Ett bekräftelsemail skickas ut per automatik.

Varför får jag inte något bekräftelsemail på inskickad ansökan?

Fel i ansökan. Kontakta stiftelsen via

wallander.hedelius.browaldh@handelsbanken.se

Anges "Docent/Associate Professor" som ”examinerad forskare” eller ”professor” i budgetkategorin?

Examinerad forskare

Program

Hur ser ansökningsprocessen för program ut?

Program kan endast sökas på VT. Ansökningstid 1/12 - 31/1.

Kan flera personer vara huvudsökande?

Nej.

Kan en doktorand vara huvudsökande?

Nej.

Kan en pensionär vara huvudsökande?

Ja.

Finns det någon gräns för sökt belopp?

Nej.

Får man delta i mer än ett program?

Ja.

Är kostnader för konferenser egna kostnader eller särskilda omkostnader?

Båda går.

Är datakostnader omkostnader eller särskilda omkostnader?

Särskilda omkostnader.

För vilka personer ska andra ansökningar anges?

Endast huvudsökanden.

Hur ser ni på samfinansiering?

Inget problem. Vi ersätter bara kostnader som verifieras.

Är ett pågående anslag hinder för ny ansökan?

Nej.

Kan tre disputerade sökande sägas utgöra ett program?

Ja.

Kan man växla deltagande personer inom ett projekt?

Ja.

Vart skickar man kvitton för omkostnader och försäkringar?

Kvitton bifogas antingen med rekvisitionen eller sändes separat med e-post till stiftelsen.  Stipendiaten ska själv spara originalen.

Vad ska ingå i slutrapporten?

En redogörelse för vad som kommit ut av projektet.

Beslut och hantering av anslag

När meddelas stiftelsens beslut för vårens utlysningar?

Besked för utlysningarna våren 2023 lämnas 2 juni 2023.
Beskeden skickas via e-post samt kan ses på webben samt i ansökningsportalen.

Hur meddelas stiftelsens beslut?

Beskeden skickas via e-post samt kan ses på webben samt i ansökningsportalen.

Hur utbetalas anslaget?

Stipendier och institutionskostnader rekvireras halvårsvis av projektledaren. Medel för omkostnader rekvireras vid behov.

Ingår försäkringsbeloppet i den totalt beviljade summan?

Ja.

Hur stora är försäkringsbeloppen?

Se sidan Program

Hur går jag till väga för att teckna försäkringar?

Kontakta närmaste Handelsbankskontor som hjälper till att teckna försäkring.

Hitta ditt närmaste Handelsbankskontor

Finns bilagan ”Anslagets utformning” på engelska?

Nej.

Kan jag förlänga dispositionstiden?

Skicka ett mejl till wallander.hedelius.browaldh@handelsbanken.se med skäl till behovet av förlängning.

Hur slutrapporterar jag?

I ansökningssystemet, som inte tillåter bifogade filer, tabeller eller bilder.

Vilket är stiftelsens engelska namn?

Stiftelsernas namn är Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Forskarutbyte och spridning

Kan man söka anslag för konferenser?

Ja.

Kan man söka tryckbidrag?

Ja, om boken inte är tryckt.

Kan man söka anslag för resor?

Ja.

Kan man få medel för inkomstbortfall för medföljande familjemedlemmar?

NEJ!

Ska ansökningarna vid höstomgången avse följande år?

Ja.

Browaldhstipendier

Vem kan söka Browaldhstipendier?

Enbart prefekten vid institutionen eller motsvarande kan ansöka.

Vilka uppgifter ska insändas till stiftelsen efter genomförd rekrytering?

De institutioner som beviljas anslag ska för stiftelsernas godkännande efter genomförd rekrytering per e-post insända följande uppgifter: 
  • Namn och CV för den rekryterade forskaren. 
  • En beskrivning av den genomförda rekryteringsprocessen.
  • Namn på den på institutionen som utsetts som stipendiatens mentor.

Vilket ansvar har den personen som utsetts som mentor?

En mentor har ansvar för att den rekryterade personen har det bra och blir del av institutionen.

Vad ska ingå i slutrapporten för Browaldh?

Redogörelse för genomfört arbete och lista på publikationer.

Hedeliusstipendier

Kan en icke-svensk medborgare söka Hedeliusstipendium?

Ja.

Kan en tidigare Hedeliusstipendiat söka på nytt?

Ja.

Kan ansökan skrivas på engelska?

Ja, men sammanfattningen ska vara på svenska.

Kan en Hedeliusstipendiat söka medel för familjemedlemmar?

Nej, man kan bara söka medel till sig själv.

Kan en Hedeliusstipendiat söka medel för försäkringar?

Hedeliusstipendiater kan enbart söka ersättning för extra försäkringar som kan aktualiseras av utlandsvistelsen.

Vad är skillnaden mellan reguljär och special?

En distinktion vid amerikanska universitet mellan reguljära studenter och de som är antagna på speciella villkor

Finns det någon rekommenderad längd på sakkunnigutlåtanden?

Ja, max 2 000 tecken, ca en halv A4-sida.

Kan man söka anslag för resor?

Ja.

Går det ändra universitet och budget?

Ja. Be handledaren om godkännande av ändringen och bifoga detta i ett mejl till stiftelserna där du ansöker om förändringen.
 
Vart ska man skicka kvitton för omkostnader och försäkringar?
Kvitton bifogas antingen med rekvisitionen eller sändes separat med e-post till stiftelsen. Stipendiaten ska själv spara originalen.

Wallanderstipendier

Vem kan nominera en Wallanderkandidat?

Prefekter vid landets institutioner med ekonomisk forskning.

Kan en doktorand eller en nydisputerad söka själv?

Nej.

Måste disputationen ha skett innan ansökan till stiftelsen skickas in?

JA!

Hur många kandidater kan nomineras?

Högst tre.

Hur rangordnar man kandidaterna?

Prefekten ska samråda med institutionens professorer.

Kan en kandidat till Wallanderstipendium ha dubbelanknytning?

Ja.

Kan en kandidat nomineras av fler institutioner?

Ja.

Vilka kan vara sakkunniga?

Opponenten och ytterligare två personer utanför institutionen som kan ge en bedömning av avhandlingens kvaliteter med en gradering på en skala 1-5 (där 5 är högst och motsvarar Top10, medan 4 motsvarar Top25).

Finns det någon rekommenderad längd på sakkunnigutlåtanden?

Ja, max 2 000 tecken, ca en halv A4-sida.

Hur länge går det skjuta upp ett Wallanderstipendium?

Högst 1 år.

Vad ska ingå i slutrapporten?

Redogörelse för genomfört arbete och lista på publikationer.